RODO

RODO

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby fizycznej, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CASS CONSTRUCTION AND STEEL STRUCTURES sp. z o.o., z siedzibą mieszczącą się pod adresem: Grzybów 78, 28 – 200 Staszów, tel. + 48 15 865 53 04, reprezentowana przez Prezesa Zarządu Spółki – dalej „Administrator”.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się
  z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych pisemnie, kierując korespondencję na adres Administratora podany w pkt 1
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – Pani/Pana zgody, w celu lub celach wskazanym (-ch) w Pani/Pana zgodzie.
 4. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym – osobom fizycznym lub prawnym, organom publicznym, jednostkom lub innym podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w pkt 3 lub do czasu wycofania zgody – z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych przez przepisy prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do, dotyczących Pani/Pana, danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa ochrony danych osobowych.
 7. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne – osoba, której dane dotyczą, nie jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych może być brak możliwości realizacji celu przetwarzania danych.
 10. W Pani/Pana przypadku dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

RODO

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych na profilach społecznościowych (Facebook i Instagram)

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. Nr 119 z 4 maja 2016 r., s.1, ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CASS CONSTRUCTION AND STEEL STRUCTURES sp. z o.o., z siedzibą mieszczącą się pod adresem: Grzybów 78, 28 – 200 Staszów, tel. + 48 15 865 53 04, reprezentowana przez Prezesa Zarządu Spółki – dalej „Administrator”.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się
  z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych pisemnie, kierując korespondencję na adres Administratora podany w pkt 1
 3. Pani/ Pana dane osobowe podlegają przetwarzaniu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionych interesów Administratora, polegających na promowaniu marki, produktów i usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z Administratorem oraz w celu komunikacji z interesariuszami.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe w celu korzystania z serwisu Facebooka i Instagrama oraz przekazywania, za ich pomocą, informacji o swojej aktywności, promowania usług i produktów oraz różnych wydarzeń, które organizuje, a także w celu komunikacji z Panią/Panem za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności (komentarze, wiadomości, chat).
 5. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym – osobom fizycznym lub prawnym, organom publicznym, jednostkom lub innym podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą również użytkownicy Facebooka i Instagrama.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w pkt 4 – jednak nie dłużej niż przez okres trwania prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
 7. Administrator nie ma zamiaru przekazywania Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Należy jednak pamiętać, że niezależnym administratorem danych osobowych użytkowników Facebooka i Instagrama jest również Facebook Ireland Limited z siedzibą w Irlandii, który w zależności od wiążących go reguł korporacyjnych, regulaminów, decyzji i umów może postąpić inaczej.
 8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do, dotyczących Pani/Pana, danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa ochrony danych osobowych, z uwzględnieniem ograniczeń wskazanych w tych przepisach.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne Administratorowi do realizacji prawnie uzasadnionych interesów. Konsekwencją niepodania danych może być brak możliwości realizacji celu przetwarzania danych, wskazanego w pkt 4.
 11. W Pani/Pana przypadku dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.